Az iskolai munkában, a fiatalok nevelésében egyre nagyobb szerepet kap az egészség­fejlesztés, ezen belül is a szer­függőség megelőzése. Kutatási eredmények is alátámasztják azt a folyamatot, miszerint amellett, hogy a magyar fiatalok az európai átlaghoz képest többet dohányoznak, és több alkoholt fogyasztanak, egyre növekszik az illegális drogokat kipróbáló kamaszok száma. Ezért az eddigieknél is fontosabb szerepet kap a fiatalok megfelelő informálása és felkészítése.


Alapítványunk már több mint 10 éve foglalkozik drog­prevenciós iskolai programok vezetésével. A drog­prevenciós programunk általános célja az információ-átadás, valamint az e­gész­sé­ges élet­mód mellett való döntés fontosságának megerősítése. Interaktív programunk során kiemelt szerepet kap a káros szen­ve­dély­ek, függőségek és az ezekhez kapcsolódó prob­lé­mák felismerése és kezelése, a tovább­irányítás lehetőségeinek megismertetése.


A prevenciós foglalkozásokon fontos szempont az információ­nyújtás ob­jek­ti­vi­tá­sa és hitelessége. A drog­fogyasztás negatív oldalait hangsúlyozó, egyoldalú tájékoztatás gyakran elzárkózást vált ki a fiatalokban. Ennek elkerülése érdekében sze­ren­csé­sebb­nek tartjuk a szerhasználat mindkét ol­da­lá­nak reális bemutatását. A diákok így befogadóbbá válnak az új információk iránt és jobban számolnak a drog­fogyasztás esetleges veszélyeivel, hosszabb távú, negatív következményeivel. Célunk, hogy megfelelő informálás, reális tájékoztatás mellett a döntés felelősségét is a fiatalok kezébe helyezzük.


Módszerünk alapját speciálisan a drogprevenciós foglalkozásokhoz kialakított interaktív, dra­ma­ti­kus játékelemeket tartalmazó feladatatok alkotják, melyek segítségével egy, a megszokott iskolai keretektől eltérő légkört tudunk teremteni, ami segíti ennek - a sokszor kényes - témának a feldolgozásához szükséges bizalmi légkör kialakulását.


Drogprevenciós játékaink a következő témákat érintik:

  • szerhasználattal, függőségi problémákkal kapcsolatos információk gyarapítása, tévhitek tisztázása;
  • drogfogyasztás háttere, kialakulásában szerepet játszó tényezők;
  • szerhasználat veszélyei;
  • társas befolyásolás tudatos kezelése: nemet mondás, autonóm döntéshozatal;
  • egészséges életvitelre ösztönző személyes változások támogatása, alternatívák;
  • segítségkérés-segítségnyújtás lehetőségei;
  • társadalmi megítélés, drogjog.

A drogprevenciós programunkat tapasztalt kortárssegítők (elsősorban pszichológus, szociális munkás és gyógypedagógus szakemberek és hallgatók) tartják, akik elvégezték az alapítvány speciális képzését.


A drogprevenciós csoportfoglalkozások ún. kiscsoportban folynak, optimálisan 12-15 fő részvételével. Ebben az esetben biztosítható, hogy valamennyi csoporttag lehetőséget kapjon az aktív részvételre, élményei megosztására, ugyanakkor megjelenjen a sokszínűség is. Így, az átlagosan 30 fős osztályokkal két csoportban dolgozunk.


Az idői jellemzőket tekintve ideális, ha egy-egy foglalkozás négy-öt tanóra időtartamát öleli fel, s a prevenciós tevékenység a tanév során folyamatosan, visszatérően szerephez jut. A csoport-munka tanórán kívül is helyet kaphat egészségnapok, iskolanapok keretében.


A drogprevenciós program tematikáját az iskolai kontaktszemélyekkel (osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, drogügyi koordinátor stb.) közösen alakítjuk ki, az igényeknek megfelelően, év­fo­lya­mon­ként, esetleg osztályonként más-más hangsúlyokkal, tartalommal.

Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva