A Kompánia Alapítvány már több mint 10 éve valósít meg prevenciós programokat iskolai és iskolán kívüli színtereken. A prevenció és az egészség­fejlesztés témaköreit tágan értelmezve a csoport­foglalkozásaink közép­pontjába kerülhetnek ön- és társ­ismereti, társ­kapcsolati témák, közösség­építési célú foglalkozások, droghasználatot megelőző programok, táplálkozási za­va­rok­kal, nemi szerepekkel, vagy akár az önérvényesítéssel, indulat­kezeléssel kapcsolatos kérdések is.


Programjaink interaktív, dramatikus játék­elemeket is tartalmazó csoport­foglalkozásokra épülnek. Eljárásaink a hagyományos frontális, edukatív megközelítéstől eltérően jobban segítik az érzelmi bevonódást és hatékonyabban mozgósítják a személyiséget.


Iskolai csoportfoglalkozások választható témái:

  • Drogprevenció
  • Konfliktuskezelés
  • Önértékelés-fejlesztés
  • Közösségfejlesztés

Prevenciós programjaink keretében, a csoportfoglalkozások mellett, a pe­da­gó­gu­sok számára, tájékoztatást szolgáló módszertani bemutatókat is vállalunk. A csoport­foglalkozásokat, bemutatókat speciálisan felkészített kortárs­oktatók vezetik. Kortárs­oktatóink fiatal, képzett szakemberek, a­kik­nek élet­kora, élet­­helyzete, kommuni­kációs stílusa közel áll az általunk elért kamaszokéhoz, amely meg­alapozza, hogy a részt­vevők hamarabb és könnyebben vonódjanak be a foglalkozásokba.Iskolánk már évek óta dolgozik együtt a Kompánia Alapítvány csapatával. Tartottak már foglalkozásokat az egészséges énkép és önbecsülés, konfliktuskezelés és toleranciafejlesztés illetve drogprevenció témaköreiben. Tapasztalataink nagyon kedvezőek, mert olyan kilencedikes szakiskolai osztályokban is hatékony volt a módszerük, ahol nem könnyű pedagógiai sikereket elérni. Az a nézőpont, ahonnan kortárssegítőik megközelítették a diákok problémáit újszerű és a tanulók számára is elfogadható volt. Reményeink szerint a jövőben még lesz arra mód, hogy az Alapítvány valamelyik programjával segítse az intézmény oktató és nevelő munkáját.

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola


Jelentkezés
Copyright © 2012 I Minden Jog Fenntartva